Algemene voorwaarden

Startersplaza

Startersplaza
Gevestigd te Culemborg
KvK nummer: 30274364
Versie: 2.0

Artikel 1 Definities

 • Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie door Startersplaza de opdracht wordt aangegaan;
 • Opdracht: de overeenkomst tussen de opdrachtgever en Startersplaza op grond waarvan Startersplaza werving- en selectiewerkzaamheden verricht ten behoeve van de opdrachtgever;
 • Opdrachtbevestiging: het door Startersplaza aan de opdrachtgever te versturen document (Startersplaza Overeenkomst), waardoor de opdracht tot stand komt. De opdrachtbevestiging bevat in ieder geval een beschrijving van de te volgen werkwijze, de fee(s), onkosten en de betalingstermijn en -wijze;
 • Kandidaat: degene die betrokken wordt in werving en selectiewerkzaamheden van Startersplaza ten behoeve van de opdrachtgever;
 • Bemiddelingsfee: de door de opdrachtgever aan Startersplaza verschuldigde vergoeding in verband met de opdracht.

Artikel 2 Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes van en opdrachten aan Startersplaza.
 2. Afwijkende bedingen en/of eventuele algemene voorwaarden van de opdrachtgever zijn slechts geldig indien en voorzover deze schriftelijk en uitdrukkelijk door Startersplaza zijn aanvaard. Een dergelijke aanvaarding mag niet worden afgeleid uit het feit dat Startersplaza de mededeling van de opdrachtgever onweersproken laat dat deze de algemene voorwaarden van Startersplaza niet aanvaardt en/of andere algemene voorwaarden toepasselijk verklaart.

Artikel 3 Totstandkoming/beëindiging van de opdracht

 1. Alle door Startersplaza verstrekte offertes en daarin vermelde prijzen en condities zijn geheel vrijblijvend, tenzij Startersplaza, met vermelding van een termijn voor aanvaarding, een bindend aanbod heeft gedaan. Mondelinge toezeggingen verbinden Startersplaza slechts nadat zij deze schriftelijk heeft bevestigd.
 2. Opdrachten en wijzigingen daarvan komen tot stand op het moment dat Startersplaza deze schriftelijk heeft geaccepteerd door middel van het sturen van een opdrachtbevestiging dan wel op het moment dat Startersplaza feitelijk begint met de uitvoering. Startersplaza is in geen geval gehouden een aanvang te nemen met het uitvoeren van de opdracht, alvorens de opdrachtgever de opdrachtbevestiging voor akkoord ondertekend aan Startersplaza heeft geretourneerd.

Artikel 4 Uitvoering van de opdracht

 1. Startersplaza zal de betreffende vacature van de opdrachtgever in de vorm van een functiebeschrijving schriftelijk in de opdrachtbevestiging vastleggen. Hierin wordt bij voorkeur en voor zover mogelijk in ieder geval opgenomen: de inhoud van de functie en het gewenste profiel van de gezochte kandidaat op basis van kennis en vaardigheden..
 2. Startersplaza zal zich ervoor inspannen op basis van de functiebeschrijving als bedoeld in het eerste lid van dit artikel, één of meer kandidaten voor te dragen.
 3. Startersplaza staat in voor een behoorlijke uitvoering van de opdracht. Door aanvaarding van de opdracht neemt Startersplaza een inspanningsverplichting op zich. Voordrachten van kandidaten komen tot stand naar beste inzicht en conform de normen van goed vakmanschap.
 4. Opdrachtgever is na aanbieding vrij de betreffende kandidaten al dan niet aan te stellen en is zelf verantwoordelijk voor de uiteindelijke keuze van een kandidaat.
 5. Indien partijen afspraken maken over de tijd waarbinnen een opdracht zal zijn voltooid, dienen deze afspraken beschouwd te worden als indicatief. Startersplaza aanvaardt te dezer zake geen enkele aansprakelijkheid.
 6. Startersplaza is niet verantwoordelijk voor informatie en gegevens die door de opdrachtgever in het kader van de opdracht worden verstrekt en Startersplaza gaat ervan uit dat de verstrekte informatie en gegevens juist zijn.
 7. Startersplaza gaat ervan uit dat informatie en gegevens die de kandidaat over zichzelf heeft verstrekt of die van referenten over de kandidaat is verkregen, juist zijn.

Artikel 5.1 Bemiddelingsfee en kosten

 1. Indien de opdrachtgever een kandidaat accepteert - ongeacht in welke functie en op welke wijze- is de opdrachtgever de bemiddelingsfee, dan wel het flextarief, zoals overeengekomen in de mantelovereenkomst, aan Startersplaza verschuldigd.
 2. Indien opdrachtgever en/of een aan haar gelieerde onderneming gedurende twaalf maanden na het eindigen van de opdracht met een bij opdrachtgever door Startersplaza geïntroduceerde niet geaccepteerde kandidaat rechtstreeks voor zich, dan wel door middel van en/of voor derden een arbeidsverhouding of samenwerking van welke aard dan ook aangaat dan wel een aanbod daartoe doet, leidt dit tot het onmiddellijk verschuldigd worden door opdrachtgever aan Startersplaza van een tarief van 25% van het voor de functie van de kandidaat bij een voltijds dienstverband geldende jaarsalaris inclusief vakantiebijslag. Indien bij Startersplaza geen salaris bekend is, zal Startersplaza een arbeidsmarkt-conform jaarsalaris vaststellen op basis van het bij Startersplaza bekende functieprofiel en de arbeidsmarkt. Dit laat onverlet het recht van Startersplaza om volledige schadevergoeding te vorderen.
 3. Indien Startersplaza stelt dat de opdrachtgever een kandidaat een aanstelling heeft aangeboden, dan wel dat de opdrachtgever een arbeidsovereenkomst met de aangeboden kandidaat heeft gesloten en dit wordt door de opdrachtgever betwist, dan is de opdrachtgever gehouden daarvan tegenbewijs te leveren, bij gebreke waarvan hij, conform het bepaalde in lid 2, 25% van het jaarsalaris inclusief vakantiebijslag aan Startersplaza verschuldigd is. Dit laat onverlet het recht van Startersplaza om volledige schadevergoeding te vorderen.

Artikel 5.2 Stagemanager: Melding dienstverband en boetebeding

 1. De opdrachtgever verplicht zich binnen zeven kalenderdagen na het aangaan, ongeacht de ingangsdatum, van een samenwerking/dienstverband met de kandidaat melding te doen van deze samenwerking/dit dienstverband.
 2. De melding bestaat uit:
  • Datum ingang samenwerking/dienstverband
  • Voorletter(s), naam, adres en geboortedatum van werkzoekende
  • Factuurgegevens opdrachtgever
 3. Indien de opdrachtgever het in lid 1 en 2 bepaalde overtreedt en/of niet nakomt, verbeurt hij aan opdrachtnemer een direct opeisbare boete ten bedrage van € 10.000,00 voor iedere overtreding. De boete zal verschuldigd zijn door het enkele feit der overtreding of niet nakoming, maar laat onverminderd het recht van opdrachtnemer om nakoming van de overeenkomst te verlangen en laat onverminderd het van opdrachtnemer tot het vorderen van volledige schadevergoeding. De boete is rechtstreeks aan opdrachtgever en strekt deze tot voordeel.

  De overige in deze voorwaarden opgenomen disclaimers en aansprakelijkheidsbepalingen alsmede de overige bepalingen uit deze Algemene Voorwaarden gelden eveneens onverminderd voor een actieve zoekopdracht.

Artikel 6 Betalingen

 1. Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum door overmaking van het bedrag op de op de factuur vermelde rekening van Startersplaza.
 2. De opdrachtgever betaalt alle facturen zonder aftrek en schuldvergelijking, zonder opschorting wegens vermeende of daadwerkelijke toerekenbare tekortkoming en zonder dat opdrachtgever zijn betalingsverplichting door beslag onder zichzelf of anderszins mag blokkeren.
 3. Indien de opdrachtgever niet binnen de gestelde termijn betaalt, treedt van rechtswege verzuim in met ingang van de vervaldatum, zonder dat Startersplaza tot enige ingebrekestelling of sommatie verplicht is. In zodanig geval is de opdrachtgever over het verschuldigd gebleven bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand vanaf de vervaldag tot aan de dag van betaling.
 4. Indien Startersplaza invorderingsmaatregelen treft tegen de opdrachtgever die in verzuim is, komen de buitengerechtelijke kosten, vallende op die invordering -zijnde 15% van het openstaande saldo met een minimum van € 40,00- ten laste van de opdrachtgever.

Artikel 7 Aansprakelijkheid

 1. Startersplaza kan nimmer aansprakelijk worden gehouden voor schade en/of verliezen – waaronder begrepen gevolgschade – als gevolg van handelen en/of nalaten van een door Startersplaza geïntroduceerde kandidaat met wie de opdrachtgever rechtstreeks voor zich en/of middels derden dan wel voor derden, (mede) als gevolg van de opdrachtuitvoering door Startersplaza, een arbeidsverhouding van welke aard dan ook is aangegaan.

Artikel 8 Toepasselijk recht

 1. Deze voorwaarden en alle offertes en opdrachten waarop zij betrekking hebben, zijn onderworpen aan Nederlands recht.
 2. Alle geschillen voortvloeiend of samenhangend met de rechtsverhouding tussen Startersplaza en de opdrachtgever kunnen uitsluitend ter beslechting worden onderworpen aan de bevoegde rechter te Utrecht.