Algemene Voorwaarden

Versie 20240410

Artikel 1: Definities

Tenzij anders aangegeven, hebben onderstaande begrippen de volgende betekenis:

 1. Algemene Voorwaarden: de regels en afspraken die op deze pagina staan en die gelden voor het gebruik van onze diensten bij Startersplaza, onderdeel van CareerPlaza Group B.V.. Deze voorwaarden vertellen je wat je van ons kunt verwachten en wat wij van jou verwachten.
 2. Wij, ons of onze: CareerPlaza Group B.V., statutair gevestigd te Culemborg (4104 AN) aan de Nijverheidsweg 7, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 30274364, tevens handelend onder de naam Startersplaza.
 3. Jullie: iedere natuurlijke rechtspersoon die met ons een Overeenkomst sluit, wil sluiten of heeft gesloten.
 4. Backoffice-partner: de organisatie waarmee wij samenwerken voor het verlenen van administratieve en ondersteunende diensten gerelateerd aan uitzendprocessen, waaronder maar niet beperkt tot salarisadministratie, contractbeheer en compliance met arbeidswetgeving.
 5. Diensten: alles wat we voor jullie doen volgens een overeenkomst.
 6. Kandidaat: een natuurlijke persoon die we voor jullie werven en selecteren op basis van een overeenkomst.
 7. Voorgestelde Kandidaat: een Kandidaat die we aan jullie (direct of indirect) introduceren als potentiƫle werknemer, op basis van onze Overeenkomst.
 8. Offerte: elk aanbod dat we jullie doen, of dat nu mondeling is of Schiftelijk.
 9. Opdrachtgever: iedere natuurlijke rechtspersoon die met ons een Overeenkomst sluit, wil sluiten of heeft gesloten.
 10. Overeenkomst: elke afspraak die je met ons maakt. Dit omvat alle soorten diensten die we leveren, plus elke verandering of toevoeging daaraan, en alles wat we doen om die afspraak voor te bereiden en uit te voeren.
 11. Inleenovereenkomst: de overeenkomst tussen de backoffice-partner en jullie, waarbij wij uitzendkrachten beschikbaar stellen om voor jullie te werken, tegen betaling door jullie.
 12. Partijen: dit zijn jullie en wij samen. Als we het over Ć©Ć©n van ons hebben, noemen we dat 'partij'.
 13. Schriftelijk: iets dat op papier is gezet of digitaal is verstuurd, zoals via e-mail of een andere elektronische methode.
 14. Terbeschikkingstelling: het beschikbaar stellen van een Uitzendkracht aan jullie door ons, via onze Backoffice-partner, onder de voorwaarden van een Overeenkomst. Deze Uitzendkracht verricht werkzaamheden onder leiding en toezicht van jullie.
 15. Uitzendkracht: iedere natuurlijke persoon die, via ons en onze Backoffice-partner, werkzaam is onder een Uitzendovereenkomst om taken uit te voeren voor jullie, onder jullie leiding en toezicht.
 16. Uitzendovereenkomst: de arbeidsovereenkomst van de Uitzendkracht als bedoeld in artikel 7:690 BW
 17. Vergoeding: het bedrag dat door jullie aan ons betaald wordt voor het leveren van diensten, waaronder maar niet beperkt tot werving- en selectiediensten en terbeschikkingstelling van personeel.

Artikel 2: Algemeen

 1. Onze Algemene Voorwaarden gelden voor alle aanbiedingen, overeenkomsten en diensten die we aan jullie leveren. Ze zijn ook van toepassing op elke nieuwe afspraak die we samen maken.
 2. Eventuele Algemene Voorwaarden van jullie kant worden niet geaccepteerd.
 3. Afwijkingen van de Overeenkomst of de Algemene Voorwaarden zijn alleen geldig als ze Schriftelijk zijn overeengekomen.
 4. Als bepaalde delen van de Algemene Voorwaarden op een moment geheel of gedeeltelijk niet gelden, blijft de rest gewoon van toepassing. We zullen vervangende afspraken maken die zoveel mogelijk overeenkomen met de oorspronkelijke bedoeling van de niet-geldende delen.
 5. Als we niet altijd strikt vasthouden aan deze Algemene Voorwaarden, betekent dat niet dat ze niet gelden of dat we het recht verliezen om in de toekomst wel strikte naleving te eisen.
 6. Als we bij Ć©Ć©n of meer Overeenkomsten met jullie afwijken van deze Algemene Voorwaarden, beĆÆnvloedt dit niet de toepasselijkheid van de voorwaarden op eerdere of latere Overeenkomsten tussen ons.
 7. Jullie gaan er alvast mee akkoord dat wij de Overeenkomst mogen overdragen aan iemand anders. Jullie kunnen de rechten of vorderingen die jullie hebben uit deze Overeenkomst of de Algemene Voorwaarden niet aan een derde overdragen.
 8. We kunnen deze Algemene Voorwaarden aanpassen wanneer we dat nodig vinden. De nieuwste versie staat altijd op Startersplaza.nl. Als jullie het niet eens zijn met een wijziging, moeten jullie dit binnen een week nadat jullie ervan op de hoogte zijn gebracht aan ons laten weten. Als jullie dat niet doen, gaat de wijziging gelden. Als we het niet eens kunnen worden over een wijziging, kunnen zowel jullie als wij besluiten om de Overeenkomst te beƫindigen.
 9. Als afspraken tussen ons in strijd zijn met (nieuwe of gewijzigde) wetten, regels of overheidsmaatregelen, maken we nieuwe afspraken die wel in lijn zijn met deze wetten en regels, maar die ook zoveel mogelijk hetzelfde doel en dezelfde strekking hebben als de oorspronkelijke afspraken.
 10. Voor het nakomen van onze afspraken onder de Overeenkomst mogen we de hulp inschakelen van andere bedrijven of personen. Jullie gaan hier alvast mee akkoord.

Artikel 3: Werving en selectie

 1. De vergoeding is ofwel een vast bedrag of een percentage van het fulltime jaarsalaris van de kandidaat, inclusief vakantiegeld. Afwijkende afspraken maken we schriftelijk.
 2. Jullie besluiten of jullie een door ons voorgestelde kandidaat, als onderdeel van onze werving- en selectiedienst, een arbeidsovereenkomst willen aanbieden.
 3. Als een kandidaat zich direct bij jullie meldt na door ons te zijn geĆÆnformeerd over een vacature bij jullie, maar voordat wij de kandidaat formeel hebben voorgedragen, geldt de kandidaat als door ons voorgesteld als wij kunnen aantonen met e-mails of gespreksopnames dat er een directe verwijzing van onze kant was. Dit bewijs moet voor beide partijen acceptabel zijn. In dat geval zijn de afspraken van de Overeenkomst, waaronder de overeengekomen vergoeding, van toepassing.
 4. Als jullie binnen twaalf weken voor onze formele voordracht al aantoonbaar contact hadden met de voorgestelde kandidaat, dan wordt de kandidaat niet beschouwd als door ons voorgesteld, en vervalt de vergoeding. Het is aan jullie om dit aantoonbaar contact te bewijzen, en dit bewijs moet door beide partijen worden geaccepteerd.
 5. Als een voorgestelde kandidaat de arbeidsovereenkomst niet ondertekent of als deze binnen 30 dagen na de start wordt ontbonden, en er al een vergoeding is gefactureerd, dan vervalt de door ons in rekening gebrachte vergoeding. In dat geval geven we een creditnota uit en storten we de al betaalde vergoeding terug aan jullie.
 6. Jullie zijn verplicht ons binnen 14 dagen te informeren over het aangaan van een arbeidsovereenkomst met een door ons voorgestelde kandidaat.
 7. Als jullie nalaten ons binnen de gestelde termijn van 14 dagen te informeren over het aangaan van een arbeidsrelatie met een voorgestelde kandidaat en jullie binnen twaalf maanden na onze voordracht een arbeidsrelatie starten met deze kandidaat - inclusief kandidaten die oorspronkelijk zijn afgewezen of niet beantwoord - zijn jullie ons een vergoeding verschuldigd van 35% van het laatst voorgestelde bruto jaarsalaris van de kandidaat, inclusief emolumenten. Dit geldt ook als jullie de kandidaat binnen deze periode aan derden voorstellen zonder de afgesproken vergoeding te betalen.
 8. Bij niet-naleving wordt een boete zoals beschreven opeisbaar, met een minimumvergoeding van ā‚¬10.000. Als over het salaris nog geen overeenstemming bestaat, wordt het laatst voorgestelde of bij gebreke daarvan een marktconform jaarsalaris aangehouden. Het opleggen van deze vergoeding beĆÆnvloedt ons recht niet om naleving van de overeenkomst te eisen of om aanspraak te maken op volledige schadevergoeding.

Artikel 4: Terbeschikkingstelling

In het geval van terbeschikkingstelling werken wij samen met onze Backoffice-partner. Voor deze diensten zijn niet alleen onze Algemene Voorwaarden van toepassing, maar ook de Algemene Voorwaarden van onze Backoffice-partner. Mochten er verschillen of conflicten zijn tussen onze Algemene Voorwaarden en die van onze Backoffice-partner, dan hebben de Algemene Voorwaarden van onze Backoffice-partner voorrang. Wij zullen zowel hun Algemene Voorwaarden als een aparte inlenersovereenkomst aan jullie overhandigen bij het aangaan van de terbeschikkingstelling van personeel.

Artikel 5: Offertes en totstandkoming overeenkomst

 1. Onze offertes zijn vrijblijvend en we kunnen ze op ieder moment intrekken, zelfs als er een termijn voor acceptatie in de offerte staat. We kunnen ons aanbod of de offerte ook direct na acceptatie nog intrekken, tenzij we al met de uitvoering begonnen zijn.
 2. Een aanbod van jullie kant kunnen we alleen accepteren als dit Schriftelijk gebeurt.
 3. Alle bedragen die in Offertes, Overeenkomsten en andere communicatie worden genoemd, zijn exclusief btw, tenzij expliciet anders aangegeven.

Artikel 6: Einde overeenkomst

 1. Naast de mogelijkheden voor beƫindiging die al in de overeenkomst staan, kan elke partij de overeenkomst meteen stopzetten als:
  1. de andere partij zich niet aan de afspraken houdt;
  2. de andere partij stopt met haar bedrijf, een deal sluit met alle schuldeisers, wordt ontbonden of in liquidatie gaat; of
  3. er faillissement voor de andere partij wordt aangevraagd.
 2. Alle bedragen die we voor de beƫindiging aan jullie hebben gefactureerd, moeten direct bij de beƫindiging betaald worden.
 3. Het beĆ«indigen van een Overeenkomst verandert niets aan de rechten en verplichtingen die gelden voor kandidaten die we al hebben voorgesteld vĆ³Ć³r de beĆ«indigingsdatum. Deze blijven onveranderd van toepassing.

Artikel 7: Betaling

 1. Facturen moeten binnen dagen na de factuurdatum betaald worden, tenzij expliciet anders overeengekomen.
 2. Als betalingen te laat zijn, sturen we jullie een schriftelijke herinnering en geven een redelijke termijn om alsnog te betalen. Als er na deze termijn nog steeds niet betaald is, behouden we ons het recht voor om de openstaande bedragen te vorderen.
 3. Alle kosten voor het innen van openstaande facturen zijn volledig voor jullie rekening. De vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten is vastgesteld op minimaal 15% van het verschuldigde bedrag exclusief rente, met een minimum van ā‚¬250 per vordering. Deze vergoeding is onmiddellijk verschuldigd zodra wij rechtsbijstand inschakelen of de vordering voor incasso uit handen geven, zonder dat verdere bewijsvoering nodig is. Mochten de werkelijke kosten hoger uitvallen dan 15%, dan behouden wij het recht om deze hogere kosten bij jullie in rekening te brengen.

Artikel 8: Identificatie en privacy

 1. Wij gaan vertrouwelijk om met alle persoonsgegevens en verwerken deze volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De bijbehorende afspraken staan in ons Privacybeleid, waarvan jullie een exemplaar hebben en waarmee jullie akkoord zijn gegaan.
 2. Jullie verstrekken of vragen persoonsgegevens alleen als en in de mate waarin jullie volgens de AVG gerechtigd zijn deze te verwerken.

Artikel 9: Aansprakelijkheid

 1. Onze aansprakelijkheid voor directe schade als gevolg van onze diensten is alleen van toepassing indien de schade het directe resultaat is van onze opzettelijke fout of grove nalatigheid. Deze aansprakelijkheid is in elk geval beperkt tot de waarde van de geleverde diensten waarop de claim betrekking heeft. Voor alle andere gevallen, inclusief indirecte schade zoals gederfde winst, omzetderving, of schade door bedrijfsstagnatie, sluiten wij elke aansprakelijkheid uit.
 2. Jullie vrijwaren ons tegen alle claims, kosten, schade of verliezen die voortkomen uit handelingen, nalatigheid of tekortkomingen van kandidaten die wij hebben voorgesteld en die bij jullie in dienst zijn getreden of aan jullie ter beschikking zijn gesteld, met uitzondering van claims voortkomend uit onze opzettelijke fout of grove nalatigheid.
 3. Eventuele schadeclaims dienen binnen een redelijke termijn, maar niet later dan 30 dagen na ontdekking van de schade, schriftelijk bij ons ingediend te worden.
 4. Wij zijn niet aansprakelijk voor enige tekortkoming in de uitvoering van onze diensten als gevolg van overmacht, waaronder, maar niet beperkt tot, natuurrampen, oorlog, stakingen, en overheidsmaatregelen.
 5. De beƫindiging van een Overeenkomst heeft geen invloed op de rechten en verplichtingen die van toepassing zijn op kandidaten die voorafgaand aan de datum van beƫindiging zijn voorgesteld door ons. Deze blijven ongewijzigd van kracht.

Artikel 10: Vertrouwelijkheid

 1. Beide partijen verbinden zich ertoe om geen vertrouwelijke informatie over elkaar te openbaren of te gebruiken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij. Onder 'vertrouwelijke informatie' valt alle informatie die als vertrouwelijk beschouwd wordt of redelijkerwijs beschouwd kan worden, inclusief, maar niet beperkt tot, persoonsgegevens zoals gedefinieerd in de AVG.
 2. Deze geheimhoudingsverplichting geldt niet in zoverre de verstrekking of openbaarmaking van informatie noodzakelijk is voor de correcte uitvoering van de Overeenkomst, of wanneer openbaarmaking wettelijk vereist of toegestaan is op basis van een rechterlijke uitspraak. In dergelijke gevallen dient de verstrekking of openbaarmaking van informatie op de minst verstrekkende of belastende wijze voor de andere partij te gebeuren.
 3. Alle informatie die wordt uitgewisseld tijdens het wervingsproces dient door jullie vertrouwelijk te worden behandeld. Deze informatie mag niet zonder schriftelijke toestemming van ons met derden worden gedeeld.
 4. De verplichting tot geheimhouding blijft van kracht gedurende de looptijd van de Overeenkomst en na beƫindiging daarvan, voor zolang de betreffende informatie als vertrouwelijk kan worden beschouwd.

Artikel 11: Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
 2. Voor alle geschillen die uit deze overeenkomst voortkomen, is alleen de rechter in Utrecht bevoegd.